bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto bielsko.info

świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 19 grudnia 2017
  • wyświetleń: 3566

Rada Miejska uchwaliła budżet na 2018 rok. 351 mln zł na inwestycje

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miejska Bielska-Białej przyjęła budżet miasta na 2018 rok. Planowane dochody wynoszą 1 106 mln zł, wydatki - 1 211 mln zł, w wyniku czego planowany deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 3 mln zł i wynosi 105 mln zł.

rada miejska
fot.


Przyszłoroczny budżet Miasta, zgodnie z przyjętymi założeniami, ma charakter zdecydowanie proinwestycyjny. Wydatki majątkowe wynoszą 351 mln zł, w tym środki z Unii Europejskiej - 143,7 mln zł. Pomimo proinwestycyjnego charakteru projektu budżetu miasta, należy zwrócić uwagę, że jego konstrukcja jest bardzo trudna.

W przyszłym roku zaplanowano bowiem m.in. realizację trzech dużych projektów inwestycyjnych, tj.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej (ul. Cieszyńska/ul. Międzyrzecka)”, „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” oraz „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”. Na wyżej wymienione inwestycje zaplanowano na 2018 rok środki w łącznej kwocie 175 mln zł, w tym środki z Unii Europejskiej 122,3 mln zł, a środki własne 52,7 mln zł.

Należy też zwrócić uwagę, że przedstawiony projekt budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok zapewnia zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości prawie 95 mln zł, co jest wyznacznikiem między innymi możliwych do zrealizowania planów inwestycyjnych.

Pozwala również utrzymać wysoki potencjał w zakresie absorpcji środków unijnych oraz określa poziom wiarygodności kredytowej naszego Miasta. Polityka finansowa Miasta na 2018 rok skoncentrowana będzie zatem na zapewnieniu właściwego poziomu środków finansowych na realizację zadań ujętych w projekcie budżetu oraz na utrzymaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

Podatki i opłaty na przyszły rok zaplanowano na poziomie o 3,1% wyższym w stosunku do 2017 roku. Nie planuje się zmiany stawek podatkowych, za wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 19) zostanie w naszym mieście wdrożony nowy sposób segregacji odpadów komunalnych.

Udziały w podatkach w przyszłym roku stanowią 27% dochodów budżetu. Prognoza dochodów z udziału w PIT na 2018 r. opiera się na założeniach Ministra Rozwoju i Finansów, które mają wzrosnąć w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 o 8,6%. Jaki faktycznie osiągną poziom w następnym roku budżetowym, trudno obecnie przewidzieć. Miasto bowiem nie ma wpływu na wysokość tych dochodów, gdyż są one uzależnione od sytuacji gospodarczej, poziomu bezrobocia, wysokości wynagrodzeń, a także od ustawowych progów podatkowych i ulg.

Dochody z majątku zaplanowano na poziomie niższym niż w bieżącym roku biorąc pod uwagę szacowane dochody ze sprzedaży mienia, skutki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jak i przewidywane wpływy z dywidend.

Subwencję ogólną z budżetu państwa wprowadzono do przyszłorocznego budżetu na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów. Subwencja ogólna jest wyższa w stosunku do 2017 roku o 2,9%, czyli o 6,4 mln zł. Przekazane informacje w zakresie subwencji określają wstępne kwoty, natomiast o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2018 rok Miasto zostanie powiadomione w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok. Mimo corocznego wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej, wciąż nie pokrywa ona niezbędnych bieżących kosztów wynagrodzeń, a także kosztów rzeczowych, nie mówiąc już o środkach na inwestycje (należy wspomnieć, że na inwestycje oświatowe planuje się przeznaczyć w 2018 roku niemało, bo 40 mln zł). Stanowi to więc duże obciążenie dla budżetu Miasta, które staje przed koniecznością zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania tych zadań.

Dotacje celowe z budżetu państwa przyjęto w wielkościach określonych przez Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Dotacje ogółem są niższe o 6 mln zł, tj. o 3,7% w porównaniu do 2017 roku. Najwyższe jednak kwoty dotacji dotyczą zadań związanych z wypłatą świadczeń tzw. 500+ (ponad 86 mln zł) oraz świadczeń rodzinnych (37,6 mln zł).

Z uwagi na koszty bieżącego funkcjonowania Miasta nie ma możliwości dalszego zwiększania wydatków bieżących.

Miasto podejmuje różne działania, mające na celu ograniczenie kosztów. Najlepszym przykładem jest wspólny przetarg na dostawę energii elektrycznej, czy termomodernizacje budynków Miasta. Jednak nie rekompensuje to kosztów związanych z nowymi zadaniami nakładanymi na Miasto, zwłaszcza w dziedzinie oświaty i pomocy społecznej.

Należy również przypomnieć, że jak co roku, Bielsko-Biała jako miasto na prawach powiatu zobowiązane jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa (tzw. „janosikowe”). W 2018 roku wydatek z tego tytułu wyniesie 10,2 mln zł.

W związku z zaciągniętymi przez Miasto kredytami i pożyczkami, udzielonymi poręczeniami oraz kosztami związanymi z obsługą długu Miasta, w budżecie Miasta konieczne jest zapewnienie na ten cel środków w kwocie 42,2 mln zł, w tym na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i w 2017 roku - 33 mln zł, odsetek i innych kosztów związanych z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami - 7,1 mln zł oraz ewentualnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń - 2,1 mln zł.

Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie tego bardzo trudnego budżetu 2018 roku nie będzie możliwe bez udziału finansowania zewnętrznego w postaci kredytu.

Kredyt w roku 2018 zaplanowano w kwocie 138 mln zł, tj. o 57 mln zł wyższej niż na początku 2017 roku. Pomimo zakładanego kredytu w kwocie 138 mln zł, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań liczony dla 2018 roku wynosi 3,82% - przy dopuszczalnym 11,9%. Jest to potwierdzeniem stabilnej sytuacji finansowej naszego Miasta.

ab / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.